Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

05.11.2018

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 5.11.2018, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2018

TAMMI-SYYSKUU 2018
- Liikevaihto 27 011 tuhatta euroa (27 783 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 11 594 tuhatta euroa (8 383 tuhatta euroa)
- Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 129 tuhatta euroa (400 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 42,9 prosenttia (30,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 4,2 (1,4)
- Nettorahoituserät olivat -613 tuhatta euroa (-49 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +203 teur (+420 teur)
- Voitto ennen veroja 10 981 tuhatta euroa (8 334 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,42 euroa (0,32 euroa)
- Omavaraisuusaste 63,9 % (59,3 %)
- Nettovelkaantumisaste 44,6 % (55,6 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2018
- Liikevaihto 8 641 tuhatta euroa (8 608 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 3 531 tuhatta euroa (2 625 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 539 tuhatta euroa (-155 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 40,9 prosenttia (30,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 6,2 (-1,8)
- Nettorahoituserät olivat -175 tuhatta euroa (-260 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +230 teur (-66 teur)
- Voitto ennen veroja 3 356 tuhatta euroa (2 365 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,13 euroa (0,10 euroa)

AVAINLUVUT

         

(1000 eur)

7-9/2018

7-9/2017

1-9/2018

1-9/2017

1-12/2017

Liikevaihto

8 641

8 608

27 011

27 783

37 605

Liikevoitto

3 531

2 625

11 594

8 383

9 942

Voitto/ tappio ennen veroja

3 356

2 365

10 981

8 334

9 902

Osakekohtainen tulos, (EUR)

0,13

0,10

0,42

0,32

0,38

           

Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 992

2 780

9 117

7 982

8 926

Kiinteistön myyntivoitto

   

1 602

   

Toiminnan uudelleenjärjestelykulut

   

-253

   

Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

539

-155

1 129

400

1 016


TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 8 641 tuhatta euroa (8 608 teur) pysyi samalla tasolla ja liikevoitto 3 531 tuhatta euroa (2 625 teur) parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 2 992 tuhatta euroa (2 780 teur) ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto 539 tuhatta euroa (-155 teur) paranivat.

Tammi-syyskuussa mediamainonta kokonaisuudessaan laski valtakunnallisesti 1,9 % ja mainonta painetuissa sanomalehdissä laski 10,9 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon laskuna. Vertailukaudella ilmoitustuottoja nostivat kunnallisvaalit. Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin ilmoitustuottojen lasku oli kuitenkin pienempi kuin markkinakehitys yleensä. Sisältötuotot puolestaan ovat olleet tasaisessa laskussa koko alkuvuoden ajan. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto on ollut kasvussa kuluvan vuoden aikana.

Syksyllä 2017 aloitetut kehitys- ja tehostamistoimet näkyvät toiminnassa kuluvan vuoden aikana ja luovat pohjaa toiminnan uudistamiselle. Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä on vähentynyt noin 34 henkilötyövuodella. Konsernin kustannukset yhteensä laskivat kolmannella vuosineljänneksellä 7,4 % ja alkuvuoden aikana 4,8 %. Muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus.

STRATEGIAN PÄIVITYS

Kuluvan vuoden aikana Ilkka-Yhtymän strategiaa vuosille 2019–2021 on päivitetty. Konsernin perustehtävä eli missio on edelleen vahvistaa pohjalaista menestystä ja luoda elämään uusia sisältöjä.

Päivitetyn strategian mukaiset kehityksen painopistealueet ovat seuraavat: Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen. Investoimme tuottavaan kasvuun.

Toimintamme perusteena olevat arvot ovat edelleen: arvostamme, uudistumme, menestymme ja välitämme.

Päivitetyn strategian toimeenpano viimeistellään loppuvuoden aikana yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 2,8 prosenttia ja oli 27 011 tuhatta euroa (27 783 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 9,5 % ja sisältötuotot 0,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,1 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 51 %, ilmoitustuottojen 33 % ja painotuottojen 16 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 0,4 %. Liikevaihto oli 8 641 tuhatta euroa (8 608 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 2,5 % ja sisältötuotot 0,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,8 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 54 %, ilmoitustuottojen 31 % ja painotuottojen 14 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 1 670 tuhatta euroa (181 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi. Heinä-syyskuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 27 tuhatta euroa (41 teur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 26 234 tuhatta euroa (27 559 teur). Kulut laskivat 4,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat tammi-syyskuussa 2,0 %. Henkilöstökulut laskivat 7,8 %. Tammi-syyskuun henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 5,2 % ja poistot kasvoivat 2,5 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 146 tuhatta euroa (8 798 teur), laskua 7,4 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli tammi-syyskuussa 9 117 tuhatta euroa (7 982 teur). Konsernin liikevoitto oli 11 594 tuhatta euroa (8 383 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 38,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 42,9 (30,2). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 129 tuhatta euroa (400 teur) eli 4,2 % (1,4 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 207 tuhatta euroa.  Kustannustoiminnan liikevoitto ilman toiminnan uudelleenjärjestelykuluja (253 teur tammi-syyskuussa 2018) kasvoi 461 tuhatta euroa. Painotoiminnan liikevoitto laski 60 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 2 992 tuhatta euroa (2 780 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 531 tuhatta euroa (2 625 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 34,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 40,9 (30,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 539 tuhatta euroa (-155 teur) eli 6,2 % (-1,8 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 459 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 79 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa -613 tuhatta euroa (-49 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 822 tuhatta euroa (848 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2018 oli +203 tuhatta euroa (+420 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -190 tuhatta euroa (191 teur).

Heinä-syyskuun nettorahoituserät olivat -175 tuhatta euroa (-260 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 264 tuhatta euroa (265 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2018 oli +230 tuhatta euroa (-66 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -155 tuhatta euroa (56 teur).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 10 981 tuhatta euroa (8 334 teur) ja katsauskauden tulos 10 644 tuhatta euroa (8 288 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 3 284 tuhatta euroa (2 446 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 134 652 tuhatta euroa (130 979 teur). Oma pääoma oli 83 385 tuhatta euroa (75 165 teur). Raportointipäivänä 30.9.2018 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 112 030 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 143 058 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 41 476 tuhatta euroa (45 502 teur). Omavaraisuusaste oli 63,9 % (59,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,28 euroa (2,95 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2 369 tuhatta euroa (rahavarojen vähennys edellisen vuoden vastaavana aikana 1 055 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 863 tuhatta euroa (2 189 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 7 436 tuhatta euroa (5 196 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-syyskuussa 2018 oman liiketoiminnan 2 031 tuhatta euroa (1 590 teur) lisäksi 5 405 tuhatta euroa (3 606 teur) osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 1 070 tuhatta euroa (-987 teur). Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 665 tuhatta euroa luovutustuottoa käytöstä poistetun painokiinteistön myynnistä.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 269 (291) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.11.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä 8.1.2018. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. Sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii 1.2.2018 alkaen sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

I-Mediat Oy:n organisaatiomuutosten yhteydessä konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 86 212 kappaletta, joka on 2,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 309 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 919 169 kappaletta, joka vastaa 4,3 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3 043 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,16 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,20 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,97 euroa ja ylin 3,83 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 78 085 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2018 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.


Vuodelle 2018 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 20 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2022 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Lisäksi kesken kauden hallintoneuvostosta pois jääneen Juhani Hautamäen lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Mikko Luoma (kausi päättyy 2021).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2018 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2019) valittiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Jakamo Osakeyhtiön markkinointijohtaja, KTM Jarl Matti Anttila. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Mediamainonnan rakennemuutos jatkuu ja printtimainonnan sekä painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2018.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA


Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin
Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan ja rahoitusvarojen luokitteluun. Konsernilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita. Konserni esittää noteeraamattomat osakkeet käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä. IAS 39 mukaan nämä esitettiin myytävissä olevina sijoituksina. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin
Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut tuloutettavaan määrään tai ajankohtaan, laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen tai rahavirtoihin.

IFRIC 22 tulkinnalla ja IAS 40 muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2017 sivulla 65.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur)

7-9/ 2018

7-9/ 2017

Muutos %

1-9/ 2018

1-9/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

               

Liikevaihto

8 641

8 608

0

27 011

27 783

-3

37 605

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

17

-5

427

31

-5

747

-3

Liiketoiminnan muut tuotot

27

41

-34

1 670

181

821

232

               

Materiaalit ja palvelut

-3 299

-3 310

0

-10 141

-10 348

-2

-13 774

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-3 217

-3 728

-14

-11 051

-11 989

-8

-15 969

Poistot

-405

-413

-2

-1 227

-1 196

3

-1 611

Liiketoiminnan muut kulut

-1 225

-1 347

-9

-3 816

-4 026

-5

-5 465

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 992

2 780

8

9 117

7 982

14

8 926

Liikevoitto/ -tappio

3 531

2 625

35

11 594

8 383

38

9 942

Rahoitustuotot ja -kulut

-175

-260

33

-613

-49

-1150

-39

Voitto/ tappio ennen veroja

3 356

2 365

42

10 981

8 334

32

9 902

Tuloverot

-73

81

190

-338

-45

645

-169

Katsauskauden voitto/ tappio

3 284

2 446

34

10 644

8 288

28

9 733

               

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *)

0,13

0,10

35

0,42

0,32

29

0,38

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *)

25 450

25 450

 

25 450

25 579

 

25 546


*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur)

7-9/ 2018

7-9/ 2017

Muutos %

1-9/ 2018

1-9/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

Katsauskauden voitto/ tappio

3 284

2 446

34

10 644

8 288

28

9 733

Muut laajan tuloksen erät:

             

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:

         

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

             

  Käyvän arvon muutokset

       

-2

103

27

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä

124

114

9

-102

289

-135

78

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

 

 

 

 

 

-21

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

124

114

9

-102

287

-136

83

Katsauskauden laaja tulos yhteensä

3 408

2 560

33

10 542

8 575

23

9 816

 


SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

7-9/ 2018

7-9/ 2017

Muutos %

1-9/ 2018

1-9/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

               

Kustannustoiminta

             

Ulkoinen liikevaihto

7 396

7 483

-1

22 764

23 779

-4

32 113

Segmenttien välinen liikevaihto

22

17

28

119

119

0

161

Kustannustoiminta yhteensä

7 417

7 500

-1

22 884

23 898

-4

32 274

               

Painotoiminta

             

Ulkoinen liikevaihto

1 246

1 125

11

4 246

4 004

6

5 492

Segmenttien välinen liikevaihto

1 271

1 344

-5

3 857

4 137

-7

5 495

Painotoiminta yhteensä

2 516

2 469

2

8 103

8 141

0

10 987

               

Kohdistamattomat

             

Segmenttien välinen liikevaihto

561

535

5

1 687

1 609

5

2 155

Kohdistamattomat yhteensä

561

535

5

1 687

1 609

5

2 155

               

Segm. välinen liikevaihto

-1 854

-1 896

-2

-5 663

-5 866

-3

-7 811

Konsernin liikevaihto yhteensä

8 641

8 608

0

27 011

27 783

-3

37 605

 


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

7-9/ 2018

7-9/ 2017

Muutos %

1-9/ 2018

1-9/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

               

Kustannustoiminta

218

-242

190

274

66

313

539

Painotoiminta

256

178

44

747

807

-7

1 120

Osakkuusyhtiöt

2 992

2 780

8

9 117

7 982

14

8 926

Kohdistamattomat

65

-91

172

1 457

-473

408

-643

Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä

3 531

2 625

35

11 594

8 383

38

9 942

 


VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

9/2018

9/2017

Muutos %

12/2017

         

Kustannustoiminta

10 428

9 622

8

8 635

Painotoiminta

8 345

8 339

0

8 879

Kohdistamattomat

115 879

113 018

3

111 323

Konsernin varat yhteensä

134 652

130 979

3

128 836

 


TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Kustannustoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. Painotoiminnan tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä ajankohtana sisältötuottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan ajan myötä.

(1000 eur)

 7-9/ 2018

 7-9/ 2017

Muutos %

 1-9/ 2018

 1-9/ 2017

Muutos %

 1-12/ 2017

Kustannustoiminta

             

Sisältötuotot

4 649

4 693

-1

13 732

13 830

-1

18 428

Ilmoitustuotot

2 679

2 749

-3

8 854

9 788

-10

13 443

Muu myynti

68

42

63

178

161

11

242

Kustannustoiminta yhteensä

7 396

7 483

-1

22 764

23 779

-4

32 113

               

Painotuotot yhteensä

1 246

1 125

11

4 246

4 004

6

5 492

Konsernin liikevaihto yhteensä

8 641

8 608

0

27 011

27 783

-3

37 605

 


KONSERNIN TASE

(1000 eur)

9/2018

9/2017

Muutos %

12/2017

         

Varat

       

Pitkäaikaiset varat

       

Aineettomat hyödykkeet

765

838

-9

903

Liikearvo

314

314

0

314

Sijoituskiinteistöt

 

63

-100

63

Aineelliset hyödykkeet

7 578

8 241

-8

8 069

Osuudet osakkuusyhtiöissä

113 678

109 336

4

110 069

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

3 032

2 973

2

3 012

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

567

567

0

567

Muut aineelliset hyödykkeet

211

211

0

211

Pitkäaikaiset varat

126 146

122 544

3

123 209

         

Lyhytaikaiset varat

       

Vaihto-omaisuus

707

546

30

574

Myyntisaamiset ja muut saamiset

3 154

3 252

-3

2 621

Tuloverosaaminen

357

927

-62

259

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

       

kirjattavat rahoitusvarat

1 426

1 521

-6

1 681

Rahat ja pankkisaamiset

2 863

2 189

31

494

Lyhytaikaiset varat

8 507

8 435

1

5 628

         

Varat yhteensä

134 652

130 979

3

128 836

         

Oma pääoma ja velat

       

Oma pääoma

       

Osakepääoma

6 416

6 416

0

6 416

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot

48 682

48 674

0

48 682

Kertyneet voittovarat

28 287

20 075

41

21 309

Oma pääoma

83 385

75 165

11

76 407

         

Pitkäaikainen vieras pääoma

       

Laskennallinen verovelka

96

74

30

104

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

39 979

43 766

-9

39 979

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

34

48

-29

34

Pitkäaikainen vieras pääoma

40 109

43 887

-9

40 117

         

Lyhytaikainen vieras pääoma

       

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

1 497

1 736

-14

4 071

Ostovelat ja muut velat

5 274

5 751

-8

5 990

Saadut ennakot

4 244

4 288

-1

2 162

Tuloverovelka

144

152

-5

91

Lyhytaikainen vieras pääoma

11 159

11 927

-6

12 313

         

Oma pääoma ja velat yhteensä

134 652

130 979

3

128 836

 


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)

 1-9/ 2018

 1-9/ 2017

 1-12/ 2017

       

Liiketoiminnan rahavirta

     

Tilikauden voitto/ tappio

10 644

8 288

9 733

Oikaisut

-8 554

-6 739

-7 161

Käyttöpääoman muutos

939

1 450

244

Liiketoiminnan rahavirta ennen

     

rahoituseriä ja veroja

3 029

2 999

2 816

Maksetut korot

-721

-786

-1 154

Saadut korot

49

45

49

Saadut osingot liiketoiminnasta

5 470

3 659

3 659

Muut rahoituserät

 

-79

-102

Maksetut välittömät verot

-390

-642

-151

Liiketoiminnan rahavirta  

7 436

5 196

5 116

       

Investointien rahavirta 

     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

     

hyödykkeisiin, netto

963

-1 083

-1 266

Investoinnit sijoituksiin

-20

-2

-12

Luovutustulot sijoituksista

 

3

3

Saadut osingot investoinneista

126

96

99

Investointien rahavirta 

1 070

-987

-1 176

       

Rahavirta ennen rahoitusta

8 506

4 209

3 940

       

Rahoituksen rahavirta 

     

Lyhytaikaisten lainojen nostot

   

284

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-2 574

-2 210

-3 920

Maksetut osingot

-3 563

-3 054

-3 054

Rahoituksen rahavirta 

-6 137

-5 264

-6 690

       

Rahavarojen muutos  lisäys(+)/

     

vähennys(-)

2 369

-1 055

-2 750

       

Rahavarat tilikauden alussa

494

3 244

3 244

Rahavarat tilikauden lopussa

2 863

2 189

494

 


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

9/2018

9/2017

12/2017

Tulos/osake (eur)

0,42

0,32

0,38

Oma pääoma/osake (eur)

3,28

2,95

3,00

Henkilöstö keskimäärin

269

291

288

Investoinnit (1 000 eur) *)

621

1 322

1 646

Korolliset velat (1 000 eur)

41 476

45 502

44 050

Omavaraisuusaste, %

63,9

59,3

60,3

Nettovelkaantumisaste, %

44,6

55,6

54,8

Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

25 450 411

25 578 660

25 546 334

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

25 450 411

25 450 411

25 450 411*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/2017

Osake- pääoma

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto- varat

Yhteensä

Oma pääoma kauden alussa

6 416

178

48 498

14 578

69 670

Katsauskauden laaja tulos

 

-2

 

8 577

8 575

Osingonjako

     

-3 080

-3 080

Oma pääoma yhteensä 9/2017

6 416

176

48 498

20 075

75 165Oman pääoman muutos 1-9/2018

Osake- pääoma

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto- varat

Yhteensä

Oma pääoma kauden alussa

6 416

184

48 498

21 309

76 407

Katsauskauden laaja tulos

     

10 542

10 542

Osingonjako

     

-3 563

-3 563

Oma pääoma yhteensä 9/2018

6 416

184

48 498

28 287

83 385

 


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur)

9/2018

9/2017

12/2017

       

Omasta puolesta annetut vakuudet

     

Yrityskiinnitykset

1 245

1 245

1 245

Kiinteistökiinnitykset

8 801

8 801

8 801

Pantatut osakkeet

104 674

135 600

150 690

       

Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet

     

Takaukset

3 961

3 961

3 961

 


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur)

1-9/ 2018

1-9/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

         

Kirjanpitoarvo kauden alussa

8 069

8 332

-3

8 332

Lisäykset

553

964

-43

1 148

Vähennykset

-4

-41

91

-41

Tilikauden poistot

-1 040

-1 014

3

-1 364

Siirrot erien välillä

     

-7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

7 578

8 241

-8

8 069


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur)

1-9/ 2018

1-9/ 2017

1-12/ 2017

Tavaroiden ja palveluiden myynti

     

Osakkuusyhtiöille

238

226

309

Muulle lähipiirille

205

292

372

       

Tavaroiden ja palveluiden ostot

     

Osakkuusyhtiöiltä

204

187

254

Muulta lähipiiriltä

51

2

3

       

Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset

567

567

567

       

Myynti- ja muut saamiset

     

Osakkuusyhtiöiltä

52

68

88

Muulta lähipiiriltä

17

28

22

       

Ostovelat

     

Osakkuusyhtiöille

10

20

25


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur)

1-9/ 2018

1-9/ 2017

1-12/ 2017

       

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

761

782

1 103


Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

         

(1000 eur)

9/2018

Taso1

Taso2

Taso3

Käypään arvoon arvostetut varat

       

Noteeratut osakkeet

1 426

1 426

   

Noteeraamattomat osakkeet

1 682

 

1 682

 

Yhteensä

3 107

1 426

1 682

 
         

Käypään arvoon arvostetut velat

       

Koronvaihtosopimukset

1 586

 

1 586

 

Yhteensä

1 586

 

1 586

 
         
         
 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

         

(1000 eur)

9/2017

Taso1

Taso2

Taso3

Käypään arvoon arvostetut varat

       

Noteeratut osakkeet

1 521

1 521

   

Noteeraamattomat osakkeet

1 553

 

1 553

 

Yhteensä

3 074

1 521

1 553

 
         

Käypään arvoon arvostetut velat

       

Koronvaihtosopimukset

1 909

 

1 909

 

Yhteensä

1 909

 

1 909

 


Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2017) hankintamenoon arvostettuja osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.


Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.


ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

 

 
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9