Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

08.05.2017

Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 8.5.2017, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2017

- Liikevaihto 9 559 tuhatta euroa (9 748 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 2 474 tuhatta euroa (748 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 332 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 25,9 prosenttia (7,7 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,5 (5,3)
- Nettorahoituserät olivat 33 tuhatta euroa (-1 026 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +249 teur (-730 teur).
- Voitto/ tappio ennen veroja 2 507 tuhatta euroa (-278 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,09 euroa (-0,01 euroa)
- Nettovelkaantumisaste oli 51,7 % (59,6 %) ja omavaraisuusaste 56,7 % (52,0 %)


AVAINLUVUT

(1000 eur)

1-3/

2017

1-3/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto

9 559

9 748

39 698

Liikevoitto

2 474

748

7 754

Voitto/ tappio ennen veroja

2 507

-278

6 535

Osakekohtainen tulos, (EUR)

0,09

-0,01

0,24

 

 

 

 

Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:

 

 

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 142

230

4 761

Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

332

518

2 994


TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 559 tuhatta euroa (9 748 teur) laski, mutta liikevoitto 2 474 tuhatta euroa (748 teur) parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, joka oli 2 142 tuhatta euroa (230 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto sen sijaan laski tasolle 332 tuhatta euroa (518 teur). Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 4,7 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevoiton laskuna. Painotoiminnan puolella liikevoitto parani.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana uudistusten ideoinnissa ja toteuttamisessa.

Maakuntalehtien Ilkka ja Pohjalainen osalta päätettiin ulkoasun muuttamisesta tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan myöhemmin. Yhtenäinen ulkoasu tuo toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Uudistuksen tavoitteena on myös tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on entistä helpompi käyttää ja jonka avulla mainostajat entistä paremmin tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Maaliskuussa Ilkka-Yhtymä tiedotti Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminnan ostamisesta. Liiketoiminta siirtyi konserniin kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen. Kaupan myötä tarjontamme laajenee CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,9 %. Liikevaihto oli 9 559 tuhatta euroa (9 748 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,8 % ja sisältötuotot 0,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,6 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 67 tuhatta euroa (49 teur).

Tammi-maaliskuun kulut, 9 296 tuhatta euroa (9 280 teur), säilyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,8 %. Henkilöstökulut laskivat 3,6 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,1 % ja poistot laskivat 3,5 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 2 142 tuhatta euroa (230 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 474 tuhatta euroa (748 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 230,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 25,9 (7,7). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 332 tuhatta euroa (518 teur) eli 3,5 % (5,3 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 297 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 161 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 33 tuhatta euroa (-1 026 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 291 tuhatta euroa (303 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2017 oli +249 tuhatta euroa (-730 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 72 tuhatta euroa (-6 teur).

Voitto ennen veroja oli 2 507 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 278 teur) ja katsauskauden tulos 2 437 tuhatta euroa (-175 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 133 401 tuhatta euroa (133 009 teur). Oma pääoma oli 72 123 tuhatta euroa (65 837 teur). Raportointipäivänä 31.3.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 102 211 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 117 416 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 47 272 tuhatta euroa (52 220 teur). Omavaraisuusaste oli 56,7 % (52,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,81 euroa (2,57 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 5 309 tuhatta euroa (5 467 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8 553 tuhatta euroa (11 967 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5 863 tuhatta euroa (2 840 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-maaliskuussa 2017 oman liiketoiminnan 2 680 tuhatta euroa lisäksi 3 183 tuhatta euroa osakkuusyhtiöstä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -304 tuhatta euroa (2 626 teur). Vertailukaudella tammi-maaliskuussa 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 271 (285) henkilöä.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Koko henkilöstön voimin tunnistettiin mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Ensimmäiset toteutukset ovat valmiina kuluvan kevään aikana.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä.

Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jää eläkkeelle 12.5.2017.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 14.3.2017 alkaen:

- Olli Pirhonen, toimitusjohtaja ja toistaiseksi oman toimen ohella liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
- Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
- Toni Viljanmaa, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
- Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
- Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

- Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja sekä sisäisistä tukipalveluista vastaava johtaja
- Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
- Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
- Ari Monni, tietohallintojohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 81 428 kappaletta, joka on 1,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 256 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 958 840 kappaletta, joka vastaa 4,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2 809 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,48 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,10 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 75 803 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainonnan, levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ilkka-Yhtymä tiedotti 23.3.2017, että Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyy Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.


Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koskee enimmillään yhteistilille kirjattuja Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan 109 961 osaketta ja II-sarjan 82 543 osaketta, jotka ovat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeita on yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2016 tasolla.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur)

1-3/
2017

1-3/
2016

Muutos

1-12/
2016

LIIKEVAIHTO

9 559

9 748

-2 %

39 698

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

2

1

61 %

6

Liiketoiminnan muut tuotot

67

49

38 %

211

Materiaalit ja palvelut

-3 519

-3 423

3 %

-13 781

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 098

-4 250

-4 %

-16 411

Poistot

-377

-390

-3 %

-1 455

Liiketoiminnan muut kulut

-1 302

-1 217

7 %

-5 274

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 142

230

831 %

4 761

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO

2 474

748

231 %

7 754

Rahoitustuotot ja -kulut

33

-1 026

103 %

-1 219

VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA

2 507

-278

1002 %

6 535

Tuloverot

-70

103

167 %

-328

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

2 437

-175

1495 %

6 207

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *)

0,09

-0,01

1495 %

0,24

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *)

25 665

25 665

 

25 665


*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur)

1-3/
2017

1-3/
2016

Muutos

1-12/
2016

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

2 437

-175

1495 %

6 207

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 Käyvän arvon muutokset

-2

 

 

 

 Siirretty tuloslaskelmaan

 

 

 

-18

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä

18

-24

174 %

8

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

 

 

 

4

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

16

-24

165 %

-6

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

2 453

-199

1333 %

6 201SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

1-3/2017

1-3/2016

Muutos

1-12/2016

Kustannustoiminta

 

 

 

 

Ulkoinen liikevaihto

8 158

8 435

-3 %

34 410

Segmenttien välinen liikevaihto

66

22

205 %

101

Kustannustoiminta yhteensä

8 225

8 457

-3 %

34 511

 

 

 

 

 

Painotoiminta

 

 

 

 

Ulkoinen liikevaihto

1 401

1 313

7 %

5 288

Segmenttien välinen liikevaihto

1 398

1 438

-3 %

5 864

Painotoiminta yhteensä

2 799

2 751

2 %

11 151

 

 

 

 

 

Kohdistamattomat

 

 

 

 

Segmenttien välinen liikevaihto

537

526

2 %

2 139

Kohdistamattomat yhteensä

537

526

2 %

2 139

 

 

 

 

 

Segm. välinen liikevaihto

-2 002

-1 985

1 %

-8 104

Konsernin liikevaihto yhteensä

9 559

9 748

-2 %

39 698LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

1-3/2017

1-3/2016

Muutos

1-12/2016

Kustannustoiminta

180

477

-62 %

2 314

Painotoiminta

315

154

104 %

1 049

Osakkuusyhtiöt

2 142

230

831 %

4 761

Kohdistamattomat

-164

-113

-44 %

-370

Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä

2 474

748

231 %

7 754VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

3/2017

3/2016

Muutos

12/2016

Kustannustoiminta

13 507

14 228

-5 %

8 926

Painotoiminta

8 138

8 869

-8 %

8 370

Kohdistamattomat

111 756

109 912

2 %

108 654

Konsernin varat yhteensä

133 401

133 009

0 %

125 950KONSERNIN TASE

(1000 eur)

3/2017

3/2016

Muutos

12/2016

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIK. VARAT

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

666

639

4 %

665

Liikearvo

314

314

0 %

314

Sijoituskiinteistöt

63

63

0 %

63

Aineelliset hyödykkeet

8 149

8 512

-4 %

8 332

Osuudet osakkuusyhtiöissä

103 231

100 115

3 %

104 671

Myytävissä olevat sijoitukset

2 973

2 922

2 %

2 973

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

567

567

0 %

567

Muut aineelliset hyödykkeet

211

214

-1 %

214

PITKÄAIK. VARAT

116 176

113 347

2 %

117 800

 

 

 

 

 

LYHYTAIK. VARAT

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

578

576

0 %

614

Myyntisaamiset ja muut saamiset

6 252

5 848

7 %

2 770

Tuloverosaaminen

412

231

79 %

140

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 430

1 041

37 %

1 383

Rahat ja pankkisaamiset

8 553

11 967

-29 %

3 244

LYHYTAIK. VARAT

17 225

19 662

-12 %

8 150

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

133 401

133 009

0 %

125 950

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

6 416

6 416

0 %

6 416

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot

48 674

48 690

0 %

48 676

Kertyneet voittovarat

17 032

10 730

59 %

14 578

OMA PÄÄOMA

72 123

65 837

10 %

69 670

 

 

 

 

 

PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

Laskennallinen verovelka

61

23

162 %

27

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

43 574

31 943

36 %

43 574

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

48

61

-22 %

48

PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA

43 682

32 028

36 %

43 649

 

 

 

 

 

LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

3 698

20 277

-82 %

3 957

Ostovelat ja muut velat

13 795

14 411

-4 %

8 665

Tuloverovelka

103

457

-78 %

8

LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA

17 596

35 145

-50 %

12 631

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

133 401

133 009

0 %

125 950KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)

 1-3/

2017

1-3/

2016

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 

 

 

Tilikauden voitto/ tappio

2 437

-175

6 207

Oikaisut

-1 752

1 079

-1 805

Käyttöpääoman muutos

2 413

2 269

-231

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 098

3 173

4 171

Maksetut korot

-191

-179

-1 226

Saadut korot

6

6

58

Saadut osingot liiketoiminnasta

3 186

9

50

Muut rahoituserät

-21

-11

-120

Maksetut välittömät verot

-214

-157

-938

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

5 863

2 840

1 995

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-304

-73

-810

Saatu pääomanpalautus

 

2 699

2 699

Investoinnit sijoituksiin

-2

 

-70

Luovutustulot sijoituksista

3

 

33

Saadut osingot investoinneista

 

 

103

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-304

2 626

1 955

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

5 559

5 467

3 950

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-250

 

-20 250

Pitkäaikaisten lainojen nostot

 

 

25 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

 

-9 412

Maksetut osingot ja muu voitonjako

 

 

-2 545

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-250

 

-7 207

 

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-)

5 309

5 467

-3 256

 

 

 

 

Rahavarat katsauskauden alussa

3 244

6 500

6 500

Rahavarat katsauskauden lopussa

8 553

11 967

3 244KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

3/2017

3/2016

12/2016

Tulos/osake (eur)

0,09

-0,01

0,24

Oma pääoma/osake (eur)

2,81

2,57

2,71

Henkilöstö keskimäärin

271

285

295

Investoinnit (1 000 eur) *)

232

42

1 025

Korolliset velat (1 000 eur)

47 272

52 220

47 532

Omavaraisuusaste, %

56,7

52,0

56,2

Nettovelkaantumisaste, %

51,7

59,6

61,6

Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

25 665 208

25 665 208

25 665 208

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

25 665 208

25 665 208

25 665 208


*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2016

Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto-

varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

6 416

193

48 498

10 928

66 035

Katsauskauden laaja tulos

 

 

 

-199

-199

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2016

6 416

193

48 498

10 730

65 837

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2017

Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto-

varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

6 416

178

48 498

14 578

69 670

Katsauskauden laaja tulos

 

-2

 

2 455

2 453

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2017

6 416

176

48 498

17 032

72 123KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur)

3/2017

3/2016

12/2016

Omasta puolesta annetut vakuudet

 

 

 

Yrityskiinnitykset

1 245

1 245

1 245

Kiinteistökiinnitykset

8 801

8 801

8 801

Pantatut osakkeet

109 402

62 425

105 420

 

 

 

 

Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet

 

 

 

Takaukset

3 961

3 961

3 961AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur)

1-3/

2017

1-3/

2016

Muutos

 

1-12/

2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa

8 332

8 825

-6 %

8 825

Lisäykset

174

20

791 %

773

Vähennykset

-35

 

 

 

Tilikauden poistot

-322

-333

-3 %

-1 266

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

8 149

8 512

-4 %

8 332LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur)

1-3/2017

1-3/2016

1-12/2016

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden myynti

 

 

 

Osakkuusyhtiöille

80

76

350

Muulle lähipiirille

144

264

755

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden ostot

 

 

 

Osakkuusyhtiöiltä

74

98

221

Muulta lähipiiriltä

 

 

5

 

 

 

 

Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset

567

567

567

 

 

 

 

Myynti- ja muut saamiset

 

 

 

Osakkuusyhtiöiltä

88

90

109

Muulta lähipiiriltä

33

102

64

 

 

 

 

Ostovelat

 

 

 

Osakkuusyhtiöille

14

31

15


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur)

1-3/2017

1-3/2016

1-12/2016

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

272

317

1 223


Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

(1000 eur)

3/2017

Taso1

Taso2

Taso3

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 430

1 430

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1 553

 

1 553

 

YHTEENSÄ

2 983

1 430

1 553

 

 

 

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT

 

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

2 080

 

2 080

 

YHTEENSÄ

2 080

 

2 080

 
 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

(1000 eur)

3/2016

Taso1

Taso2

Taso3

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 041

1 041

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1 502

 

1 502

 

YHTEENSÄ

2 543

1 041

1 502

 

 

 

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT

 

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

2 536

 

2 536

 

YHTEENSÄ

2 536

 

2 536

 Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 3/2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9