Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

07.05.2018

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 7.5.2018, klo 13.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018

- Liikevaihto 9 231 tuhatta euroa (9 559 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 4 423 tuhatta euroa (2 474 tuhatta euroa)
- Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 392 tuhatta euroa (332 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 47,9 prosenttia (25,9 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 4,2 (3,5)
- Nettorahoituserät olivat -166 tuhatta euroa (33 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +118 teur (+249 teur).
- Voitto ennen veroja 4 257 tuhatta euroa (2 507 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,16 euroa (0,09 euroa)
- Omavaraisuusaste 61,2 % (56,7 %)
- Nettovelkaantumisaste 41,1 % (51,7 %)


AVAINLUVUT

     

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

1-12/2017

Liikevaihto

9 231

9 559

37 605

Liikevoitto

4 423

2 474

9 942

Voitto/ tappio ennen veroja

4 257

2 507

9 902

Osakekohtainen tulos, (EUR)

0,16

0,09

0,38

       

Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 682

2 142

8 926

Kiinteistön myyntivoitto

1 602

   

Toiminnan uudelleenjärjestelykulut

-253

   

Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

392

332

1 016

 


TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 231 tuhatta euroa (9 559 teur) laski, mutta liikevoitto 4 423 tuhatta euroa (2 474 teur) parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi erityisesti kiinteistön myyntiin liittyvä myyntivoitto 1 602 tuhatta euroa sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, joka oli 2 682 tuhatta euroa (2 142 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto parani tasolle 392 tuhatta euroa (332 teur). Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 2,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon laskuna. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto sen sijaan kasvoi.

Syksyllä 2017 konsernin oman toiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden heikennyttyä aloitimme kehitys- ja tehostamistoimet, joilla luomme pohjaa toiminnan uudistamiselle.Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä vähenee noin 34 henkilötyövuodella. Muut kehitystoimet jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen ovat muuttaneet ulkoasun tabloidiksi. Pohjalainen ilmestyi tabloidina ensimmäisen kerran 15. maaliskuuta ja Ilkka puolestaan 16. maaliskuuta. Uudistuksen jälkeen tarjoamme pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä.

Ilkka-Yhtymä on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Postin kanssa kustantamiensa maakunta- ja paikallislehtien jakelupalveluiden osalta. Katsauskaudella Ilkka-Yhtymä ja Posti sopivat vuotta 2019 koskevista jakelupalveluista ja niiden ehdoista. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän kustantamien sanomalehtien tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,4 prosenttia ja oli 9 231 tuhatta euroa (9 559 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,4 % ja sisältötuotot 0,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 33 % ja painotuottojen 16 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 627 tuhatta euroa (67 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi.

Tammi-maaliskuun kulut olivat 9 129 tuhatta euroa (9 296 teur). Kulut laskivat 1,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,0 %. Henkilöstökulut laskivat 0,8 %. Tammi-maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 7,6 % ja poistot kasvoivat 10,2 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 2 682 tuhatta euroa (2 142 teur). Konsernin liikevoitto oli 4 423 tuhatta euroa (2 474 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 78,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 47,9 (25,9). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto.Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 392 tuhatta euroa (332 teur) eli 4,2 % (3,5 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 237 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 64 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa -166 tuhatta euroa (33 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 289 tuhatta euroa (291 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2018 oli +118 tuhatta euroa (+249 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -12 tuhatta euroa (72 teur).

Voitto ennen veroja oli 4 257 tuhatta euroa (2 507 teur) ja katsauskauden tulos 3 945 tuhatta euroa (2 437 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 137 441 tuhatta euroa (133 401 teur). Oma pääoma oli 80 180 tuhatta euroa (72 123 teur). Raportointipäivänä 31.3.2018 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 105 814 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 159 704 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 43 489 tuhatta euroa (47 272 teur). Omavaraisuusaste oli 61,2 % (56,7 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,15 euroa (2,81 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 8 384 tuhatta euroa (5 309 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8 878 tuhatta euroa (8 553 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 7 544 tuhatta euroa (5 863 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-maaliskuussa 2018 oman liiketoiminnan 2 146 tuhatta euroa (2 680 teur) lisäksi 5 398 tuhatta euroa (3 183 teur) osakkuusyhtiöstä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 1 374 tuhatta euroa (-304 teur). Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 665 tuhatta euroa luovutustuottoa käytöstä poistetun painokiinteistön myynnistä.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 265 (271) henkilöä.

6.11.2017 Ilkka-Yhtymä tiedotti aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. 8.1.2018 Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. 1.2.2018 alkaen sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

I-Mediat Oy:n organisaatiomuutosten yhteydessä konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 46 484 kappaletta, joka on 1,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 171 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 366 256 kappaletta, joka vastaa 1,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1 281 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,40 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,20 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 3,24 euroa ja ylin 3,83 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 85 412 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2018 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.


Vuodelle 2018 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 20 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2022 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Lisäksi kesken kauden hallintoneuvostosta pois jääneen Juhani Hautamäen lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Mikko Luoma (kausi päättyy 2021).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA


Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin
Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan ja rahoitusvarojen luokitteluun. Konsernilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita. Konserni esittää noteeraamattomat osakkeet käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä. IAS 39 mukaan nämä esitettiin myytävissä olevina erinä. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin
Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut tuloutettavaan määrään tai ajankohtaan, laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen tai rahavirtoihin.

IFRIC 22 tulkinnalla ja IAS 40 muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2017 sivulla 65.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

1-12/2017

         

Liikevaihto

9 231

9 559

-3 %

37 605

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

12

2

539 %

-3

Liiketoiminnan muut tuotot

1 627

67

2331 %

232

         

Materiaalit ja palvelut

-3 447

-3 519

-2 %

-13 774

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 064

-4 098

-1 %

-15 969

Poistot

-415

-377

10 %

-1 611

Liiketoiminnan muut kulut

-1 203

-1 302

-8 %

-5 465

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 682

2 142

25 %

8 926

Liikevoitto/ -tappio

4 423

2 474

79 %

9 942

Rahoitustuotot ja -kulut

-166

33

-599 %

-39

Voitto/ tappio ennen veroja

4 257

2 507

70 %

9 902

Tuloverot

-312

-70

347 %

-169

Katsauskauden voitto/ tappio

3 945

2 437

62 %

9 733

         

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *)

0,16

0,09

63 %

0,38

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *)

25 450

25 665

 

25 546

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

1-12/2017

Katsauskauden voitto/ tappio

3 945

2 437

62 %

9 733

Muut laajan tuloksen erät:

       

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:

       

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

       

  Käyvän arvon muutokset

 

-2

-100 %

27

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä

-171

18

-1075 %

78

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

 

 

 

-21

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-171

16

-1192 %

83

Katsauskauden laaja tulos yhteensä

3 774

2 453

54 %

9 816

 


SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

1-12/2017

         

Kustannustoiminta

       

Ulkoinen liikevaihto

7 743

8 158

-5 %

32 113

Segmenttien välinen liikevaihto

61

66

-7 %

161

Kustannustoiminta yhteensä

7 804

8 225

-5 %

32 274

         

Painotoiminta

       

Ulkoinen liikevaihto

1 489

1 401

6 %

5 492

Segmenttien välinen liikevaihto

1 322

1 398

-5 %

5 495

Painotoiminta yhteensä

2 811

2 799

0 %

10 987

         

Kohdistamattomat

       

Segmenttien välinen liikevaihto

563

537

5 %

2 155

Kohdistamattomat yhteensä

563

537

5 %

2 155

         

Segm. välinen liikevaihto

-1 947

-2 002

-3 %

-7 811

Konsernin liikevaihto yhteensä

9 231

9 559

-3 %

37 605

 


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

1-12/2017

         

Kustannustoiminta

-57

180

-131 %

539

Painotoiminta

251

315

-20 %

1 120

Osakkuusyhtiöt

2 682

2 142

25 %

8 926

Kohdistamattomat

1 546

-164

1046 %

-643

Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä

4 423

2 474

79 %

9 942

 


VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

3/2018

3/2017

Muutos

12/2017

         

Kustannustoiminta

13 885

13 507

3 %

8 635

Painotoiminta

7 943

8 138

-2 %

8 879

Kohdistamattomat

115 613

111 756

3 %

111 323

Konsernin varat yhteensä

137 441

133 401

3 %

128 836

 


TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Kustannustoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. Painotoiminnan tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä ajankohtana sisältötuottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan ajan myötä.

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

1-12/2017

Kustannustoiminta

       

Sisältötuotot

4 627

4 635

0 %

18 428

Ilmoitustuotot

3 064

3 458

-11 %

13 443

Muu myynti

52

65

-21 %

242

Kustannustoiminta yhteensä

7 743

8 158

-5 %

32 113

         

Painotuotot yhteensä

1 489

1 401

6 %

5 492

Konsernin liikevaihto yhteensä

9 231

9 559

-3 %

37 605

 


KONSERNIN TASE

(1000 eur)

3/2018

3/2017

Muutos

12/2017

         

Varat

       

Pitkäaikaiset varat

       

Aineettomat hyödykkeet

840

666

26 %

903

Liikearvo

314

314

0 %

314

Sijoituskiinteistöt

 

63

-100 %

63

Aineelliset hyödykkeet

7 914

8 149

-3 %

8 069

Osuudet osakkuusyhtiöissä

107 181

103 231

4 %

110 069

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

3 012

2 973

1 %

3 012

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

567

567

0 %

567

Muut aineelliset hyödykkeet

211

211

0 %

211

Pitkäaikaiset varat

120 040

116 176

3 %

123 209

         

Lyhytaikaiset varat

       

Vaihto-omaisuus

486

578

-16 %

574

Myyntisaamiset ja muut saamiset

6 173

6 252

-1 %

2 621

Tuloverosaaminen

213

412

-48 %

259

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

     

kirjattavat rahoitusvarat

1 651

1 430

15 %

1 681

Rahat ja pankkisaamiset

8 878

8 553

4 %

494

Lyhytaikaiset varat

17 400

17 225

1 %

5 628

 

 

 

 

 

Varat yhteensä

137 441

133 401

3 %

128 836

         

Oma pääoma ja velat

       

Oma pääoma

       

Osakepääoma

6 416

6 416

0 %

6 416

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot

48 682

48 674

0 %

48 682

Kertyneet voittovarat

25 082

17 032

47 %

21 309

Oma pääoma

80 180

72 123

11 %

76 407

         

Pitkäaikainen vieras pääoma

       

Laskennallinen verovelka

108

61

77 %

104

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

39 979

43 574

-8 %

39 979

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

34

48

-29 %

34

Pitkäaikainen vieras pääoma

40 121

43 682

-8 %

40 117

         

Lyhytaikainen vieras pääoma

       

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

3 510

3 698

-5 %

4 071

Ostovelat ja muut velat

7 079

7 667

-8 %

5 990

Saadut ennakot

6 345

6 128

4 %

2 162

Tuloverovelka

205

103

100 %

91

Lyhytaikainen vieras pääoma

17 140

17 596

-3 %

12 313

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

137 441

133 401

3 %

128 836

 


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)

 1-3/2018

 1-3/2017

 1-12/2017

       

Liiketoiminnan rahavirta

     

Tilikauden voitto/ tappio

3 945

2 437

9 733

Oikaisut

-3 395

-1 752

-7 161

Käyttöpääoman muutos

1 937

2 413

244

Liiketoiminnan rahavirta ennen

     

rahoituseriä ja veroja

2 487

3 098

2 816

Maksetut korot

-180

-191

-1 154

Saadut korot

9

6

49

Saadut osingot liiketoiminnasta

5 403

3 186

3 659

Muut rahoituserät

-29

-21

-102

Maksetut välittömät verot

-147

-214

-151

Liiketoiminnan rahavirta  

7 544

5 863

5 116

       

Investointien rahavirta 

     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

     

hyödykkeisiin, netto

1 374

-304

-1 266

Investoinnit sijoituksiin

 

-2

-12

Luovutustulot sijoituksista

 

3

3

Saadut osingot investoinneista

   

99

Investointien rahavirta 

1 374

-304

-1 176

       

Rahavirta ennen rahoitusta

8 918

5 559

3 940

       

Rahoituksen rahavirta 

     

Lyhytaikaisten lainojen nostot

   

284

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-534

-250

-3 920

Maksetut osingot

   

-3 054

Rahoituksen rahavirta 

-534

-250

-6 690

       

Rahavarojen muutos  lisäys(+)/

     

vähennys(-)

8 384

5 309

-2 750

       

Rahavarat katsauskauden alussa

494

3 244

3 244

Rahavarat katsauskauden lopussa

8 878

8 553

494

 


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

3/2018

3/2017

12/2017

Tulos/osake (eur)

0,16

0,09

0,38

Oma pääoma/osake (eur)

3,15

2,81

3,00

Henkilöstö keskimäärin

265

271

288

Investoinnit (1 000 eur) *)

197

232

1 646

Korolliset velat (1 000 eur)

43 489

47 272

44 050

Omavaraisuusaste, %

61,2

56,7

60,3

Nettovelkaantumisaste, %

41,1

51,7

54,8

Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

25 450 411

25 665 208

25 546 334

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

25 450 411

25 665 208

25 450 411*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/2017

Osake- pääoma

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto- varat

Yhteensä

Oma pääoma kauden alussa

6 416

178

48 498

14 578

69 670

Katsauskauden laaja tulos

 

-2

 

2 455

2 453

Oma pääoma yhteensä 3/2017

6 416

176

48 498

17 032

72 123Oman pääoman muutos 1-3/2018

Osake- pääoma

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto- varat

Yhteensä

Oma pääoma kauden alussa

6 416

184

48 498

21 309

76 407

Katsauskauden laaja tulos

     

3 774

3 774

Oma pääoma yhteensä 3/2018

6 416

184

48 498

25 082

80 180

 


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur)

3/2018

3/2017

12/2017

       

Omasta puolesta annetut vakuudet

     

Yrityskiinnitykset

1 245

1 245

1 245

Kiinteistökiinnitykset

8 801

8 801

8 801

Pantatut osakkeet

148 804

109 402

150 690

       

Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet

     

Takaukset

3 961

3 961

3 961AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

1-12/2017

         

Kirjanpitoarvo kauden alussa

8 069

8 332

-3 %

8 332

Lisäykset

190

174

9 %

1 148

Vähennykset

 

-35

100 %

-41

Tilikauden poistot

-345

-322

7 %

-1 364

Siirrot erien välillä

     

-7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

7 914

8 149

-3 %

8 069

 


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

1-12/2017

Tavaroiden ja palveluiden myynti

     

Osakkuusyhtiöille

78

80

309

Muulle lähipiirille

84

144

372

       

Tavaroiden ja palveluiden ostot

     

Osakkuusyhtiöiltä

65

74

254

Muulta lähipiiriltä

51

 

3

       

Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset

567

567

567

       

Myynti- ja muut saamiset

     

Osakkuusyhtiöiltä

68

88

88

Muulta lähipiiriltä

30

33

22

       

Ostovelat

     

Osakkuusyhtiöille

12

14

25

 

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur)

1-3/2018

1-3/2017

1-12/2017

       

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

237

272

1 103

 

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

         

(1000 eur)

3/2018

Taso1

Taso2

Taso3

Käypään arvoon arvostetut varat

       

Noteeratut osakkeet

1 651

1 651

   

Noteeraamattomat osakkeet

1 662

 

1 662

 

Yhteensä

3 312

1 651

1 662

 
         

Käypään arvoon arvostetut velat

       

Koronvaihtosopimukset

1 670

 

1 670

 

Yhteensä

1 670

 

1 670

 
         
         
 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

         

(1000 eur)

3/2017

Taso1

Taso2

Taso3

Käypään arvoon arvostetut varat

       

Noteeratut osakkeet

1 430

1 430

   

Noteeraamattomat osakkeet

1 553

 

1 553

 

Yhteensä

2 983

1 430

1 553

 
         

Käypään arvoon arvostetut velat

       

Koronvaihtosopimukset

2 080

 

2 080

 

Yhteensä

2 080

 

2 080

 Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 3/2017) hankintamenoon arvostettuja osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.


Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.


ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

 

 
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9