Ilkka-Yhtymä Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

07.08.2017

Ilkka-Yhtymä Oyj      Puolivuosikatsaus 7.8.2017, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2017

TAMMI-KESÄKUU 2017
- Liikevaihto 19 175 tuhatta euroa (19 917 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 5 757 tuhatta euroa (3 224 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 555 tuhatta euroa (1 304 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 30,0 prosenttia (16,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,9 (6,5)
- Nettorahoituserät olivat 211 tuhatta euroa (-1 491 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +486 tuhatta euroa (-1 089 teur).
- Voitto/ tappio ennen veroja 5 968 tuhatta euroa (1 733 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake nousi 0,23 euroon (0,07 euroa)
- Nettovelkaantumisaste oli 57,1 % (66,5 %) ja omavaraisuusaste 58,1 % (53,9 %)

HUHTI-KESÄKUU 2017
- Liikevaihto 9 616 tuhatta euroa (10 169 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 3 284 tuhatta euroa (2 476 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 223 tuhatta euroa (786 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 34,2 prosenttia (24,3 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,3 (7,7)
- Nettorahoituserät olivat 178 tuhatta euroa (-465 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +237 tuhatta euroa (-359 teur).
- Voitto/ tappio ennen veroja 3 461 tuhatta euroa (2 011 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,13 euroa (0,08 euroa)

 

AVAINLUVUT

(1000 eur)

4-6/

2017

4-6/

2016

1-6/

2017

1-6/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto

9 616

10 169

19 175

19 917

39 698

Liikevoitto

3 284

2 476

5 757

3 224

7 754

Voitto ennen veroja

3 461

2 011

5 968

1 733

6 535

Osakekohtainen tulos, (EUR)

0,13

0,08

0,23

0,07

0,24

 

 

 

 

 

 

Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:

 

 

 

 

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

3 061

1 689

5 203

1 920

4 761

Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

223

786

555

1 304

2 994TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernin taloudellinen kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä samanlaisena kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi erityisesti osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto sen sijaan laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 3,9 % ja mediamainonta painetuissa sanomalehdissä laski 10,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Tämä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevoiton laskuna. Painotoiminnan puolella liikevoitto on parantunut.

Alkuvuoden aikana aloitettu päivitetyn strategian toimeenpano on jatkunut. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana uudistusten ideoinnissa ja toteuttamisessa.

Maakuntalehtien Ilkka ja Pohjalainen osalta päätettiin ulkoasun muuttamisesta tabloidiksi keväällä 2018. Yhtenäinen ulkoasu tuo toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Uudistuksen tavoitteena on myös tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on entistä helpompi käyttää ja jonka avulla mainostajat entistä paremmin tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi konserniin kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen. Kaupan myötä tarjontamme laajeni CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen.


LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,7 %. Liikevaihto oli 19 175 tuhatta euroa (19 917 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,4 %. Ilmoitustuotot laskivat 10,1 % ja sisältötuotot 2,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 37 % ja painotuottojen 15 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,4 %. Liikevaihto oli 9 616 tuhatta euroa (10 169 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,3 % ja sisältötuotot 4,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,9 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 37 % ja painotuottojen 15 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 140 tuhatta euroa (115 teur) ja huhti-kesäkuussa 73 tuhatta euroa (67 teur).

Tammi-kesäkuun kulut, 18 761 tuhatta euroa (18 728 teur), säilyivät edellisen vuoden tasolla. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9 465 tuhatta euroa (9 448 teur). Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 1,0 %. Henkilöstökulut laskivat 2,9 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 6,6 % ja poistot kasvoivat 5,9 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-kesäkuussa 5 203 tuhatta euroa (1 920 teur). Konsernin liikevoitto oli 5 757 tuhatta euroa (3 224 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 78,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 30,0 (16,2). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 555 tuhatta euroa (1 304 teur) eli 2,9 % (6,5 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 867 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 265 tuhatta euroa.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3 061 tuhatta euroa (1 689 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 284 tuhatta euroa (2 476 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 32,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 34,2 (24,3). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 223 tuhatta euroa (786 teur) eli 2,3 % (7,7 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 570 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 104 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 211 tuhatta euroa (-1 491 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 583 tuhatta euroa (607 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2017 oli +486 tuhatta euroa (-1 089 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 136 tuhatta euroa (83 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituserät olivat 178 tuhatta euroa (-465 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 292 tuhatta euroa (304 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2017 oli +237 tuhatta euroa (-359 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 64 tuhatta euroa (89 teur).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 5 968 tuhatta euroa (1 733 teur) ja katsauskauden tulos 5 842 tuhatta euroa (1 794 teur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 3 405 tuhatta euroa (1 968 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 129 588 tuhatta euroa (125 470 teur). Oma pääoma oli 72 605 tuhatta euroa (65 161 teur). Raportointipäivänä 30.6.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 105 392 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 134 286 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 45 778 tuhatta euroa (47 800 teur). Omavaraisuusaste oli 58,1 % (53,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,85 euroa (2,54 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 382 tuhatta euroa (3 106 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 862 tuhatta euroa (3 394 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5 362 tuhatta euroa (1 763 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 3 606 tuhatta euroa osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -730 tuhatta euroa (2 088 teur). Vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

KOPIOKESKUS EPKK:N LIIKETOIMINTA SIIRTYI I-PRINT OY:LLE

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 283 (294) henkilöä.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Koko henkilöstön voimin tunnistettiin mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Ensimmäiset toteutukset olivat valmiina kevään aikana.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jäi eläkkeelle 12.5.2017.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on valinnut I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi insinööri (AMK) Jarno Puution (44) Vaasasta. Puutio siirtyy I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtajaksi 15.8.2017 alkaen. Maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja kuuluu konsernin johtoryhmään.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 15.8.2017 alkaen:

- Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
- Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
- Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
- Toni Viljanmaa, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
- Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
- Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

- Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja sekä sisäisistä tukipalveluista vastaava johtaja
- Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
- Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
- Ari Monni, tietohallintojohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 211 133 kappaletta, joka on 4,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 676 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 075 843 kappaletta, joka vastaa 9,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 6 223 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,43 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 77 190 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.


Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koski yhteistilille kirjattuja 109 907 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan (ILK1S) ja 82 534 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, jotka olivat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan (ILK2S) osakkeita oli yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Menettämisseuraamusten alaiset osakkeet, yhteensä 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, siirtyivät vastikkeetta Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen 13.6.2017. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti mitätöidä kyseiset osakkeet. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 21.6.2017.

Mitätöinnin jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet jakautuvat seuraavasti:
I-sarjan osakkeita: 4 194 154 kappaletta ja 83 883 080 ääntä
II-sarjan osakkeita: 21 256 257 kappaletta ja 21 256 257 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 25 450 411 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 105 139 337 ääneen. Muutos ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.6.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Suomessa mediamainonnan kokonaismarkkinan kehitys on alkuvuoden aikana ollut laskeva. Levikkitulojen arvioidaan laskevan jokin verran edellisen vuoden tasosta. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 tasosta.

Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2016 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

Kaikki puolivuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur)

4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos

%

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

LIIKEVAIHTO

9 616

10 169

-5

19 175

19 917

-4

39 698

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

-2

-1

-12

 

 

 

6

Liiketoiminnan muut tuotot

73

67

10

140

115

22

211

Materiaalit ja palvelut

-3 519

-3 544

-1

-7 038

-6 967

1

-13 781

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 162

-4 257

-2

-8 260

-8 508

-3

-16 411

Poistot

-407

-350

16

-783

-740

6

-1 455

Liiketoiminnan muut kulut

-1 377

-1 297

6

-2 679

-2 514

7

-5 274

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

3 061

1 689

81

5 203

1 920

171

4 761

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO

3 284

2 476

33

5 757

3 224

79

7 754

Rahoitustuotot ja -kulut

178

-465

138

211

-1 491

114

-1 219

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

3 461

2 011

72

5 968

1 733

244

6 535

Tuloverot

-56

-42

32

-126

61

307

-328

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

3 405

1 968

73

5 842

1 794

226

6 207

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *)

0,13

0,08

73

0,23

0,07

226

0,24

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *)

25 623

25 665

 

25 644

25 665

 

25 665*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur)

4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos

%

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

3 405

1 968

73

5 842

1 794

226

6 207

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

 

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 Käyvän arvon muutokset

 

2

-100

-2

2

-231

 

 Siirretty tuloslaskelmaan

 

 

 

 

 

 

-18

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä

157

-79

298

174

-103

269

8

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

 

 

 

 

 

 

4

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

157

-78

302

173

-102

270

-6

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

3 562

1 891

88

6 015

1 692

256

6 201

                 SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur)

4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos %

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos %

1-12/

2016

Kustannustoiminta

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoinen liikevaihto

8 137

8 798

-8

16 296

17 233

-5

34 410

Segmenttien välinen liikevaihto

36

33

9

102

55

86

101

Kustannustoiminta yhteensä

8 173

8 831

-7

16 398

17 288

-5

34 511

 

 

 

 

 

 

 

 

Painotoiminta

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoinen liikevaihto

1 478

1 371

8

2 879

2 684

7

5 288

Segmenttien välinen liikevaihto

1 395

1 475

-5

2 793

2 913

-4

5 864

Painotoiminta yhteensä

2 873

2 846

1

5 673

5 597

1

11 151

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohdistamattomat

 

 

 

 

 

 

 

Segmenttien välinen liikevaihto

537

530

1

1 074

1 055

2

2 139

Kohdistamattomat yhteensä

537

530

1

1 074

1 055

2

2 139

 

 

 

 

 

 

 

 

Segm. välinen liikevaihto

-1 968

-2 038

-3

-3 970

-4 023

-1

-8 104

Konsernin liikevaihto yhteensä

9 616

10 169

-5

19 175

19 917

-4

39 698LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos

%

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kustannustoiminta

128

698

-82

308

1 175

-74

2 314

Painotoiminta

314

210

50

629

364

73

1 049

Osakkuusyhtiöt

3 061

1 689

81

5 203

1 920

171

4 761

Kohdistamattomat

-219

-121

-80

-382

-235

-63

-370

Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä

3 284

2 476

33

5 757

3 224

79

7 754VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

6/2017

6/2016

Muutos

%

12/2016

Kustannustoiminta

11 236

12 027

-7

8 926

Painotoiminta

8 282

8 271

0

8 370

Kohdistamattomat

110 069

105 172

5

108 654

Konsernin varat yhteensä

129 588

125 470

3

125 950KONSERNIN TASE

(1000 eur)

6/2017

6/2016

Muutos

%

12/2016

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIK. VARAT

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

835

685

22

665

Liikearvo

314

314

0

314

Sijoituskiinteistöt

63

63

0

63

Aineelliset hyödykkeet

8 494

8 718

-3

8 332

Osuudet osakkuusyhtiöissä

106 442

101 719

5

104 671

Myytävissä olevat sijoitukset

2 973

2 990

-1

2 973

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

567

567

0

567

Muut aineelliset hyödykkeet

211

214

-1

214

Laskennallinen verosaaminen

 

69

-100

 

PITKÄAIK. VARAT

119 900

115 340

4

117 800

 

 

 

 

 

LYHYTAIK. VARAT

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

595

573

4

614

Myyntisaamiset ja muut saamiset

4 082

4 657

-12

2 770

Tuloverosaaminen

683

410

67

140

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 465

1 097

34

1 383

Rahat ja pankkisaamiset

2 862

3 394

-16

3 244

LYHYTAIK. VARAT

9 688

10 131

-4

8 150

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

129 588

125 470

3

125 950

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

6 416

6 416

0

6 416

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot

48 674

48 692

0

48 676

Kertyneet voittovarat

17 515

10 052

74

14 578

OMA PÄÄOMA

72 605

65 161

11

69 670

 

 

 

 

 

PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

Laskennallinen verovelka

101

 

 

27

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

43 766

27 532

59

43 574

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

48

61

-22

48

PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA

43 914

27 593

59

43 649

 

 

 

 

 

LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

2 012

20 268

-90

3 957

Ostovelat ja muut velat

10 881

12 165

-11

8 665

Tuloverovelka

175

284

-38

8

LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA

13 069

32 717

-60

12 631

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

129 588

125 470

3

125 950KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)

 1-6/

2017

1-6/

2016

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 

 

 

Tilikauden voitto/ tappio

5 842

1 794

6 207

Oikaisut

-4 551

219

-1 805

Käyttöpääoman muutos

1 441

744

-231

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

2 732

2 756

4 171

Maksetut korot

-592

-395

-1 226

Saadut korot

41

41

58

Saadut osingot liiketoiminnasta

3 659

50

50

Muut rahoituserät

-50

-45

-120

Maksetut välittömät verot

-428

-645

-938

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

5 362

1 763

1 995

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-826

-631

-810

Saatu pääomanpalautus

 

2 699

2 699

Investoinnit sijoituksiin

-2

-66

-70

Luovutustulot sijoituksista

3

 

33

Saadut osingot investoinneista

96

86

103

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-730

2 088

1 955

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

4 632

3 851

3 950

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-1 960

 

-20 250

Pitkäaikaisten lainojen nostot

 

5 000

25 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-9 412

-9 412

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-3 054

-2 545

-2 545

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-5 014

-6 957

-7 207

 

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-)

-382

-3 106

-3 256

 

 

 

 

Rahavarat katsauskauden alussa

3 244

6 500

6 500

Rahavarat katsauskauden lopussa

2 862

3 394

3 244KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

6/2017

6/2016

12/2016

Tulos/osake (eur)

0,23

0,07

0,24

Oma pääoma/osake (eur)

2,85

2,54

2,71

Henkilöstö keskimäärin

283

294

295

Investoinnit (1 000 eur) *)

1 152

709

1 025

Korolliset velat (1 000 eur)

45 778

47 800

47 532

Omavaraisuusaste, %

58,1

53,9

56,2

Nettovelkaantumisaste, %

57,1

66,5

61,6

Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

25 643 847

25 665 208

25 665 208

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

25 450 411

25 665 208

25 665 208


*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2016

Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto-

varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

6 416

193

48 498

10 928

66 035

Katsauskauden laaja tulos

 

1

 

1 690

1 692

Osingonjako

 

 

 

-2 567

-2 567

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2016

6 416

194

48 498

10 052

65 161

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2017

Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto-

varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

6 416

178

48 498

14 578

69 670

Katsauskauden laaja tulos

 

-2

 

6 017

6 015

Osingonjako

 

 

 

-3 080

-3 080

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2017

6 416

176

48 498

17 515

72 605KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur)

6/2017

6/2016

12/2016

Omasta puolesta annetut vakuudet

 

 

 

Yrityskiinnitykset

1 245

1 245

1 245

Kiinteistökiinnitykset

8 801

8 801

8 801

Pantatut osakkeet

125 121

79 013

105 420

 

 

 

 

Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet

 

 

 

Takaukset

3 961

3 961

3 961AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur)

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa

8 332

8 825

-6

8 825

Lisäykset

861

529

63

773

Vähennykset

-35

 

 

 

Tilikauden poistot

-664

-635

5

-1 266

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

8 494

8 718

-3

8 332LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur)

1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden myynti

 

 

 

Osakkuusyhtiöille

162

166

350

Muulle lähipiirille

210

389

755

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden ostot

 

 

 

Osakkuusyhtiöiltä

136

126

221

Muulta lähipiiriltä

2

4

5

 

 

 

 

Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset

567

567

567

 

 

 

 

Myynti- ja muut saamiset

 

 

 

Osakkuusyhtiöiltä

73

75

109

Muulta lähipiiriltä

28

41

64

 

 

 

 

Ostovelat

 

 

 

Osakkuusyhtiöille

24

19

15


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur)

1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

541

625

1 223


Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

(1000 eur)

6/2017

Taso1

Taso2

Taso3

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 465

1 465

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1 553

 

1 553

 

YHTEENSÄ

3 019

1 465

1 553

 

 

 

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT

 

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

1 843

 

1 843

 

YHTEENSÄ

1 843

 

1 843

 
 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

(1000 eur)

6/2016

Taso1

Taso2

Taso3

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 097

1 097

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1 570

 

1 570

 

YHTEENSÄ

2 666

1 097

1 570

 

 

 

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT

 

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

2 895

 

2 895

 

YHTEENSÄ

2 895

 

2 895

 Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 6/2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9