Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

06.11.2017

Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 6.11.2017, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2017

TAMMI-SYYSKUU 2017
- Liikevaihto 27 783 tuhatta euroa (29 386 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 8 383 tuhatta euroa (5 728 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 400 tuhatta euroa (2 262 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 30,2 prosenttia (19,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 1,4 (7,7)
- Nettorahoituserät olivat -49 tuhatta euroa (-1 556 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +420 tuhatta euroa (-1 162 teur).
- Voitto/ tappio ennen veroja 8 334 tuhatta euroa (4 172 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake nousi 0,32 euroon (0,16 euroa)
- Nettovelkaantumisaste oli 55,6 % (62,4 %) ja omavaraisuusaste 59,3 % (54,8 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2017
- Liikevaihto 8 608 tuhatta euroa (9 469 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 2 625 tuhatta euroa (2 504 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liiketappio 155 tuhatta euroa (liikevoitto 958 tuhatta euroa heinä-syyskuussa 2016)
- Liikevoitto 30,5 prosenttia (26,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti -1,8 (10,1)
- Nettorahoituserät olivat -260 tuhatta euroa (-65 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -66 tuhatta euroa (-73 teur).
- Voitto/ tappio ennen veroja 2 365 tuhatta euroa (2 439 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,10 euroa (0,09 euroa)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

7-9/

2017

7-9/

2016

1-9/

2017

1-9/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto

8 608

9 469

27 783

29 386

39 698

Liikevoitto

2 625

2 504

8 383

5 728

7 754

Voitto ennen veroja

2 365

2 439

8 334

4 172

6 535

Osakekohtainen tulos, (EUR)

0,10

0,09

0,32

0,16

0,24

 

 

 

 

 

 

Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:

 

 

 

 

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 780

1 546

7 982

3 466

4 761

Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio

-155

958

400

2 262

2 994TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernin taloudellinen kehitys kolmannella vuosineljänneksellä oli kaksijakoinen. Liikevaihto laski 9 prosenttia ja liikevoitto parani 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi erityisesti osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto sen sijaan laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja kääntyi tappiolliseksi. Erityisesti kustannustoiminnan kannattavuus heikkeni selvästi ilmoitustuottojen laskusta johtuen. Myös painotoiminnassa kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto jäi edellisen vuoden tasosta.

Tammi-syyskuussa mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 3,4 prosenttia ja mediamainonta painetuissa sanomalehdissä laski 11,1 prosenttia (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Tämä näkyy selvästi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevoiton laskuna. Painotoiminnan puolella liikevoitto on parantunut alkuvuoden aikana.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistyi kehitysohjelma, joka tukee alkuvuonna aloitetun päivitetyn strategian toimeenpanoa. Ohjelmassa käydään läpi koko konsernin tuotteistusta, toimintatapoja sekä organisoitumista. Tavoitteena on strategian mukainen uudistuminen ja oman liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 5,5 %. Liikevaihto oli 27 783 tuhatta euroa (29 386 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 13,0 % ja sisältötuotot 2,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,7 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 35 % ja painotuottojen 14 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 9,1 %. Liikevaihto oli 8 608 tuhatta euroa (9 469 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 19,4 % ja sisältötuotot 2,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 55 %, ilmoitustuottojen 32 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 181 tuhatta euroa (160 teur) ja heinä-syyskuussa 41 tuhatta euroa (44 teur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 27 559 tuhatta euroa (27 291 teur). Kulut kasvoivat 1,0 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 798 tuhatta euroa (8 563 teur). Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,5 %. Henkilöstökulut laskivat 1,8 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,1 % ja poistot kasvoivat 9,4 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-syyskuussa 7 982 tuhatta euroa (3 466 teur). Konsernin liikevoitto oli 8 383 tuhatta euroa (5 728 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 46,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 30,2 (19,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 400 tuhatta euroa (2 262 teur) eli 1,4 % (7,7 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 1 673 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 114 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 2 780 tuhatta euroa (1 546 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 625 tuhatta euroa (2 504 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 4,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 30,5 (26,4). Oikaistu oman toiminnan liiketappio oli 155 tuhatta euroa (liikevoitto 958 teur heinä-syyskuussa 2016) eli -1,8 % (10,1 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 806 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 151 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa -49 tuhatta euroa (-1 556 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 848 tuhatta euroa (922 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2017 oli +420 tuhatta euroa (-1 162 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 191 tuhatta euroa (388 teur).

Heinä-syyskuun nettorahoituserät olivat -260 tuhatta euroa (-65 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 265 tuhatta euroa (314 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2017 oli -66 tuhatta euroa (-73 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 56 tuhatta euroa (306 teur).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 8 334 tuhatta euroa (4 172 teur) ja katsauskauden tulos 8 288 tuhatta euroa (4 051 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 2 446 tuhatta euroa (2 258 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 130 979 tuhatta euroa (127 051 teur). Oma pääoma oli 75 165 tuhatta euroa (67 378 teur). Raportointipäivänä 30.9.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 108 189 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 145 533 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 45 502 tuhatta euroa (47 791 teur). Omavaraisuusaste oli 59,3 % (54,8 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,95 euroa (2,63 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 1 055 tuhatta euroa (2 179 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 189 tuhatta euroa (4 321 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5 196 tuhatta euroa (2 712 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuoden 2017 tammi-syyskuussa 3 606 tuhatta euroa osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -987 tuhatta euroa (2 065 teur). Vertailukaudella tammi-syyskuussa 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

KOPIOKESKUS EPKK:N LIIKETOIMINTA SIIRTYI I-PRINT OY:LLE

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 291 (298) henkilöä.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Koko henkilöstön voimin kehitettiin uusia toimintatapoja. Ensimmäiset toteutukset olivat valmiina kevään aikana.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistettiin.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jäi eläkkeelle 12.5.2017.

I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavana johtajana aloitti 15.8.2017 Jarno Puutio.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 275 796 kappaletta, joka on 6,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 895 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 897 754 kappaletta, joka vastaa 13,6 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 8 858 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,43 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 80 580 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.


Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koski yhteistilille kirjattuja 109 907 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan (ILK1S) ja 82 534 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, jotka olivat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan (ILK2S) osakkeita oli yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Menettämisseuraamusten alaiset osakkeet, yhteensä 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, siirtyivät vastikkeetta Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen 13.6.2017. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti mitätöidä kyseiset osakkeet. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 21.6.2017.

Mitätöinnin jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet jakautuvat seuraavasti:
I-sarjan osakkeita: 4 194 154 kappaletta ja 83 883 080 ääntä
II-sarjan osakkeita: 21 256 257 kappaletta ja 21 256 257 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 25 450 411 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 105 139 337 ääneen. Muutos ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.6.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 18.9.2017, että Markku Hautanen on ilmoittanut eroavansa  Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksesta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostolle, että hallitus jatkaa toistaiseksi toimintaansa viisijäsenisenä seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeiseen hallintoneuvoston järjestäytymiskokoukseen asti. Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus 18.9.2017 alkaen on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Suomessa mediamainonnan kokonaismarkkinan kehitys on alkuvuoden aikana ollut laskeva. Levikkitulojen arvioidaan laskevan jonkin verran edellisen vuoden tasosta ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 tasosta.

Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2016 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS 15 korvaa nykyiset IAS 11- ja IAS 18 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Standardi sisältää viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. Katsauskauden aikana konserni on jatkanut asiakassopimusten analysointia eikä ole tunnistanut myyntituottojen tuloutusta muuttavia vaikutuksia. Konserni tulee soveltamaan täysin takautuvaa siirtymämenettelyä.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur)

7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos

%

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

LIIKEVAIHTO

8 608

9 469

-9

27 783

29 386

-5

39 698

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

-5

8

-164

-5

8

160

6

Liiketoiminnan muut tuotot

41

44

-8

181

160

13

211

Materiaalit ja palvelut

-3 310

-3 331

-1

-10 348

-10 298

0

-13 781

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-3 728

-3 700

1

-11 989

-12 208

-2

-16 411

Poistot

-413

-354

17

-1 196

-1 093

9

-1 455

Liiketoiminnan muut kulut

-1 347

-1 178

14

-4 026

-3 692

9

-5 274

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2 780

1 546

80

7 982

3 466

130

4 761

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO

2 625

2 504

5

8 383

5 728

46

7 754

Rahoitustuotot ja -kulut

-260

-65

-299

-49

-1 556

97

-1 219

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

2 365

2 439

-3

8 334

4 172

100

6 535

Tuloverot

81

-181

-144

-45

-120

-62

-328

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

2 446

2 258

8

8 288

4 051

105

6 207

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *)

0,10

0,09

9

0,32

0,16

105

0,24

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *)

25 450

25 665

 

25 579

25 665

 

25 665*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur)

7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos

%

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

2 446

2 258

8

8 288

4 051

105

6 207

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

 

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 Käyvän arvon muutokset

 

-2

100

-2

 

 

 

 Siirretty tuloslaskelmaan

 

-18

100

 

-18

100

-18

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä

114

-25

564

289

-128

326

8

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

 

4

-100

 

4

-87

4

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

114

-41

380

287

-143

301

-6

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

2 560

2 217

15

8 575

3 909

119

6 201

                 SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur)

7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos %

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos %

1-12/

2016

Kustannustoiminta

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoinen liikevaihto

7 483

8 254

-9

23 779

25 487

-7

34 410

Segmenttien välinen liikevaihto

17

20

-16

119

75

59

101

Kustannustoiminta yhteensä

7 500

8 274

-9

23 898

25 562

-7

34 511

 

 

 

 

 

 

 

 

Painotoiminta

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoinen liikevaihto

1 125

1 215

-7

4 004

3 899

3

5 288

Segmenttien välinen liikevaihto

1 344

1 418

-5

4 137

4 331

-4

5 864

Painotoiminta yhteensä

2 469

2 633

-6

8 141

8 230

-1

11 151

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohdistamattomat

 

 

 

 

 

 

 

Segmenttien välinen liikevaihto

535

539

-1

1 609

1 594

1

2 139

Kohdistamattomat yhteensä

535

539

-1

1 609

1 594

1

2 139

 

 

 

 

 

 

 

 

Segm. välinen liikevaihto

-1 896

-1 977

-4

-5 866

-6 000

-2

-8 104

Konsernin liikevaihto yhteensä

8 608

9 469

-9

27 783

29 386

-5

39 698LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos

%

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kustannustoiminta

-242

565

-143

66

1 740

-96

2 314

Painotoiminta

178

328

-46

807

692

17

1 049

Osakkuusyhtiöt

2 780

1 546

80

7 982

3 466

130

4 761

Kohdistamattomat

-91

65

-239

-473

-170

-179

-370

Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä

2 625

2 504

5

8 383

5 728

46

7 754VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

9/2017

9/2016

Muutos

%

12/2016

Kustannustoiminta

9 622

11 659

-17

8 926

Painotoiminta

8 339

8 543

-2

8 370

Kohdistamattomat

113 018

106 848

6

108 654

Konsernin varat yhteensä

130 979

127 051

3

125 950KONSERNIN TASE

(1000 eur)

9/2017

9/2016

Muutos

%

12/2016

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIK. VARAT

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

838

645

30

665

Liikearvo

314

314

0

314

Sijoituskiinteistöt

63

63

0

63

Aineelliset hyödykkeet

8 241

8 455

-3

8 332

Osuudet osakkuusyhtiöissä

109 336

103 240

6

104 671

Myytävissä olevat sijoitukset

2 973

2 969

0

2 973

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

567

567

0

567

Muut aineelliset hyödykkeet

211

214

-1

214

Laskennallinen verosaaminen

 

98

-100

 

PITKÄAIK. VARAT

122 544

116 566

5

117 800

 

 

 

 

 

LYHYTAIK. VARAT

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

546

623

-12

614

Myyntisaamiset ja muut saamiset

3 252

3 620

-10

2 770

Tuloverosaaminen

927

518

79

140

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 521

1 402

8

1 383

Rahat ja pankkisaamiset

2 189

4 321

-49

3 244

LYHYTAIK. VARAT

8 435

10 484

-20

8 150

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

130 979

127 051

3

125 950

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

Osakepääoma

6 416

6 416

0

6 416

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot

48 674

48 676

0

48 676

Kertyneet voittovarat

20 075

12 285

63

14 578

OMA PÄÄOMA

75 165

67 378

12

69 670

 

 

 

 

 

PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

Laskennallinen verovelka

74

 

 

27

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

43 766

27 532

59

43 574

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

48

61

-22

48

PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA

43 887

27 593

59

43 649

 

 

 

 

 

LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

1 736

20 259

-91

3 957

Ostovelat ja muut velat

10 038

11 401

-12

8 665

Tuloverovelka

152

420

-64

8

LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA

11 927

32 081

-63

12 631

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

130 979

127 051

3

125 950KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)

 1-9/

2017

1-9/

2016

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 

 

 

Tilikauden voitto/ tappio

8 288

4 051

6 207

Oikaisut

-6 739

-733

-1 805

Käyttöpääoman muutos

1 450

783

-231

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

2 999

4 101

4 171

Maksetut korot

-786

-574

-1 226

Saadut korot

45

41

58

Saadut osingot liiketoiminnasta

3 659

50

50

Muut rahoituserät

-79

-84

-120

Maksetut välittömät verot

-642

-823

-938

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

5 196

2 712

1 995

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-1 083

-690

-810

Saatu pääomanpalautus

 

2 699

2 699

Investoinnit sijoituksiin

-2

-66

-70

Luovutustulot sijoituksista

3

33

33

Saadut osingot investoinneista

96

89

103

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-987

2 065

1 955

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

4 209

4 777

3 950

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-2 210

 

-20 250

Pitkäaikaisten lainojen nostot

 

5 000

25 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-9 412

-9 412

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-3 054

-2 545

-2 545

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-5 264

-6 957

-7 207

 

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-)

-1 055

-2 179

-3 256

 

 

 

 

Rahavarat katsauskauden alussa

3 244

6 500

6 500

Rahavarat katsauskauden lopussa

2 189

4 321

3 244KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

9/2017

9/2016

12/2016

Tulos/osake (eur)

0,32

0,16

0,24

Oma pääoma/osake (eur)

2,95

2,63

2,71

Henkilöstö keskimäärin

291

298

295

Investoinnit (1 000 eur) *)

1 322

760

1 025

Korolliset velat (1 000 eur)

45 502

47 791

47 532

Omavaraisuusaste, %

59,3

54,8

56,2

Nettovelkaantumisaste, %

55,6

62,4

61,6

Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

25 578 660

25 665 208

25 665 208

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

25 450 411

25 665 208

25 665 208


*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2016

Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto-

varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

6 416

193

48 498

10 928

66 035

Katsauskauden laaja tulos

 

-15

 

3 924

3 909

Osingonjako

 

 

 

-2 567

-2 567

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2016

6 416

178

48 498

12 285

67 378

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2017

Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto-

varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

6 416

178

48 498

14 578

69 670

Katsauskauden laaja tulos

 

-2

 

8 577

8 575

Osingonjako

 

 

 

-3 080

-3 080

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2017

6 416

176

48 498

20 075

75 165KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur)

9/2017

9/2016

12/2016

Omasta puolesta annetut vakuudet

 

 

 

Yrityskiinnitykset

1 245

1 245

1 245

Kiinteistökiinnitykset

8 801

8 801

8 801

Pantatut osakkeet

135 600

101 019

105 420

 

 

 

 

Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet

 

 

 

Takaukset

3 961

3 961

3 961AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur)

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa

8 332

8 825

-6

8 825

Lisäykset

964

577

67

773

Vähennykset

-41

 

 

 

Tilikauden poistot

-1 014

-947

7

-1 266

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

8 241

8 455

-3

8 332LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur)

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden myynti

 

 

 

Osakkuusyhtiöille

226

261

350

Muulle lähipiirille

292

518

755

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden ostot

 

 

 

Osakkuusyhtiöiltä

187

166

221

Muulta lähipiiriltä

2

5

5

 

 

 

 

Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset

567

567

567

 

 

 

 

Myynti- ja muut saamiset

 

 

 

Osakkuusyhtiöiltä

68

77

109

Muulta lähipiiriltä

28

57

64

 

 

 

 

Ostovelat

 

 

 

Osakkuusyhtiöille

20

32

15


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur)

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

782

907

1 223


Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

(1000 eur)

9/2017

Taso1

Taso2

Taso3

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 521

1 521

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1 553

 

1 553

 

YHTEENSÄ

3 074

1 521

1 553

 

 

 

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT

 

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

1 909

 

1 909

 

YHTEENSÄ

1 909

 

1 909

 
 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

(1000 eur)

9/2016

Taso1

Taso2

Taso3

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 402

1 402

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

1 549

 

1 549

 

YHTEENSÄ

2 951

1 402

1 549

 

 

 

 

 

 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT

 

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

2 968

 

2 968

 

YHTEENSÄ

2 968

 

2 968

 Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9