Ilkka-Yhtymä Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

06.08.2018

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Puolivuosikatsaus 6.8.2018, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018

TAMMI-KESÄKUU 2018
- Liikevaihto 18 369 tuhatta euroa (19 175 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 8 063 tuhatta euroa (5 757 tuhatta euroa)
- Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 590 tuhatta euroa (555 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 43,9 prosenttia (30,0 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,2 (2,9)
- Nettorahoituserät olivat -438 tuhatta euroa (211 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -27 teur (+486 teur).
- Voitto ennen veroja 7 625 tuhatta euroa (5 968 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,29 euroa (0,23 euroa)
- Omavaraisuusaste 62,5 % (58,1 %)
- Nettovelkaantumisaste 47,0 % (57,1 %)

HUHTI-KESÄKUU 2018
- Liikevaihto 9 138 tuhatta euroa (9 616 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 3 640 tuhatta euroa (3 284 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 198 tuhatta euroa (223 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 39,8 prosenttia (34,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,2 (2,3)
- Nettorahoituserät olivat -272 tuhatta euroa (178 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -145 teur (+237 teur).
- Voitto ennen veroja 3 368 tuhatta euroa (3 461 tuhatta euroa)
- Tulos/ osake 0,13 euroa (0,13 euroa)

AVAINLUVUT

         

(1000 eur)

4-6/2018

4-6/2017

1-6/2018

1-6/2017

1-12/2017

Liikevaihto

9 138

9 616

18 369

19 175

37 605

Liikevoitto

3 640

3 284

8 063

5 757

9 942

Voitto/ tappio ennen veroja

3 368

3 461

7 625

5 968

9 902

Osakekohtainen tulos, (EUR)

0,13

0,13

0,29

0,23

0,38

           

Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

3 442

3 061

6 124

5 203

8 926

Kiinteistön myyntivoitto

   

1 602

   

Toiminnan uudelleenjärjestelykulut

   

-253

   

Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

198

223

590

555

1 016

 


TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 138 tuhatta euroa (9 616 teur) laski, mutta liikevoitto 3 640 tuhatta euroa (3 284 teur) parani edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 3 442 tuhatta euroa (3 061 teur) parani, kun taas oikaistu oman toiminnan liikevoitto 198 tuhatta euroa (223 teur) heikkeni hieman.

Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 2,4 % ja mainonta painetuissa sanomalehdissä laski 12,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon laskuna. Konsernin ilmoitustuottojen laskuun alkuvuoden aikana vaikutti myös edellisen vuoden huhtikussa pidetyt kunnallisvaalit. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto sen sijaan kasvoi alkuvuoden aikana.

Syksyllä 2017 aloitetut kehitys- ja tehostamistoimet näkyvät toiminnassa kuluvan vuoden aikana ja luovat pohjaa toiminnan uudistamiselle. Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä vähenee 34 henkilötyövuodella. Konsernin kustannukset yhteensä laskivat toisella vuosineljänneksellä 5,3 % ja alkuvuoden aikana 3,6 %. Muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4,2 prosenttia ja oli 18 369 tuhatta euroa (19 175 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,3 % ja sisältötuotot 0,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,2 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 16 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,0 %. Liikevaihto oli 9 138 tuhatta euroa (9 616 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 13,1 % ja sisältötuotot 1,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 17 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 1 644 tuhatta euroa (140 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi. Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 17 tuhatta euroa (73 teur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 18 088 tuhatta euroa (18 761 teur). Kulut laskivat 3,6 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 8 959 tuhatta euroa (9 465 teur). Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,8 %. Henkilöstökulut laskivat 5,2 %. Tammi-kesäkuun henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 3,3 % ja poistot kasvoivat 4,9 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli tammi-kesäkuussa 6 124 tuhatta euroa (5 203 teur). Konsernin liikevoitto oli 8 063 tuhatta euroa (5 757 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 40,0 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 43,9 (30,0). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 590 tuhatta euroa (555 teur) eli 3,2 % (2,9 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 252 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 139 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3 442 tuhatta euroa (3 061 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 640 tuhatta euroa (3 284 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 10,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 39,8 (34,2). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 198 tuhatta euroa (223 teur) eli 2,2 % (2,3 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 15 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 75 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa -438 tuhatta euroa (211 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 558 tuhatta euroa (583 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2018 oli -27 tuhatta euroa (+486 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -36 tuhatta euroa (136 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituserät olivat -272 tuhatta euroa (178 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 268 tuhatta euroa (292 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2018 oli -145 tuhatta euroa (+237 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -24 tuhatta euroa (64 teur).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 7 625 tuhatta euroa (5 968 teur) ja katsauskauden tulos 7 360 tuhatta euroa (5 842 teur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 3 415 tuhatta euroa (3 405 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 132 687 tuhatta euroa (129 588 teur). Oma pääoma oli 79 977 tuhatta euroa (72 605 teur). Raportointipäivänä 30.6.2018 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 109 125 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 148 457 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 41 753 tuhatta euroa (45 778 teur). Omavaraisuusaste oli 62,5 % (58,1 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,14 euroa (2,85 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2 070 tuhatta euroa (rahavarojen vähennys edellisen vuoden vastaavana aikana 382 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 563 tuhatta euroa (2 862 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6 575 tuhatta euroa (5 362 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-kesäkuussa 2018 oman liiketoiminnan 1 170 tuhatta euroa (1 756 teur) lisäksi 5 405 tuhatta euroa (3 606 teur) osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 1 354 tuhatta euroa (-730 teur). Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 665 tuhatta euroa luovutustuottoa käytöstä poistetun painokiinteistön myynnistä.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 269 (283) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.11.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä 8.1.2018. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. Sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii 1.2.2018 alkaen sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

I-Mediat Oy:n organisaatiomuutosten yhteydessä konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 57 528 kappaletta, joka on 1,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 211 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 687 877 kappaletta, joka vastaa 3,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2 332 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,40 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,20 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 3,04 euroa ja ylin 3,83 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 81 077 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2018 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.


Vuodelle 2018 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 20 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2022 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Lisäksi kesken kauden hallintoneuvostosta pois jääneen Juhani Hautamäen lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Mikko Luoma (kausi päättyy 2021).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2018 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2019) valittiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Jakamo Osakeyhtiön markkinointijohtaja, KTM Jarl Matti Anttila. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Mediamainonnan rakennemuutos jatkuu ja printtimainonnan sekä painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2018.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA


Ilkka-Yhtymä-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Puolivuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin
Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan ja rahoitusvarojen luokitteluun. Konsernilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita. Konserni esittää noteeraamattomat osakkeet käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä. IAS 39 mukaan nämä esitettiin myytävissä olevina sijoituksina. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin
Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut tuloutettavaan määrään tai ajankohtaan, laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen tai rahavirtoihin.

IFRIC 22 tulkinnalla ja IAS 40 muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2017 sivulla 65.

Kaikki puolivuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA


(1000 eur)

4-6/ 2018

4-6/ 2017

Muutos %

1-6/ 2018

1-6/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

               

Liikevaihto

9 138

9 616

-5

18 369

19 175

-4

37 605

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

2

-2

220

14

   

-3

Liiketoiminnan muut tuotot

17

73

-77

1 644

140

1071

232

               

Materiaalit ja palvelut

-3 395

-3 519

-4

-6 842

-7 038

-3

-13 774

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-3 770

-4 162

-9

-7 834

-8 260

-5

-15 969

Poistot

-406

-407

0

-821

-783

5

-1 611

Liiketoiminnan muut kulut

-1 388

-1 377

1

-2 591

-2 679

-3

-5 465

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

3 442

3 061

12

6 124

5 203

18

8 926

Liikevoitto/ -tappio

3 640

3 284

11

8 063

5 757

40

9 942

Rahoitustuotot ja -kulut

-272

178

-253

-438

211

-308

-39

Voitto/ tappio ennen veroja

3 368

3 461

-3

7 625

5 968

28

9 902

Tuloverot

47

-56

-183

-265

-126

111

-169

Katsauskauden voitto/ tappio

3 415

3 405

0

7 360

5 842

26

9 733

               

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *)

0,13

0,13

1

0,29

0,23

27

0,38

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *)

25 450

25 623

 

25 450

25 644

 

25 546

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur)

4-6/ 2018

4-6/ 2017

Muutos %

1-6/ 2018

1-6/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

Katsauskauden voitto/ tappio

3 415

3 405

0

7 360

5 842

26

9 733

Muut laajan tuloksen erät:

             

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:

         

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

             

  Käyvän arvon muutokset

       

-2

103

27

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä

-55

157

-135

-226

174

-230

78

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

 

 

 

 

 

-21

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-55

157

-135

-226

173

-231

83

Katsauskauden laaja tulos yhteensä

3 360

3 562

-6

7 134

6 015

19

9 816

 


SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

4-6/ 2018

4-6/ 2017

Muutos %

1-6/ 2018

1-6/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

               

Kustannustoiminta

             

Ulkoinen liikevaihto

7 626

8 137

-6

15 369

16 296

-6

32 113

Segmenttien välinen liikevaihto

36

36

1

98

102

-4

161

Kustannustoiminta yhteensä

7 662

8 173

-6

15 467

16 398

-6

32 274

               

Painotoiminta

             

Ulkoinen liikevaihto

1 512

1 478

2

3 001

2 879

4

5 492

Segmenttien välinen liikevaihto

1 264

1 395

-9

2 586

2 793

-7

5 495

Painotoiminta yhteensä

2 776

2 873

-3

5 587

5 673

-2

10 987

               

Kohdistamattomat

             

Segmenttien välinen liikevaihto

562

537

5

1 125

1 074

5

2 155

Kohdistamattomat yhteensä

562

537

5

1 125

1 074

5

2 155

               

Segm. välinen liikevaihto

-1 863

-1 968

-5

-3 809

-3 970

-4

-7 811

Konsernin liikevaihto yhteensä

9 138

9 616

-5

18 369

19 175

-4

37 605

 


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

4-6/ 2018

4-6/ 2017

Muutos %

1-6/ 2018

1-6/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

               

Kustannustoiminta

113

128

-12

56

308

-82

539

Painotoiminta

240

314

-24

491

629

-22

1 120

Osakkuusyhtiöt

3 442

3 061

12

6 124

5 203

18

8 926

Kohdistamattomat

-155

-219

29

1 392

-382

464

-643

Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä

3 640

3 284

11

8 063

5 757

40

9 942

 


VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur)

6/2018

6/2017

Muutos %

12/2017

         

Kustannustoiminta

11 110

11 236

-1

8 635

Painotoiminta

8 203

8 282

-1

8 879

Kohdistamattomat

113 375

110 069

3

111 323

Konsernin varat yhteensä

132 687

129 588

2

128 836

 


TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Kustannustoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. Painotoiminnan tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä ajankohtana sisältötuottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan ajan myötä.

(1000 eur)

4-6/ 2018

4-6/ 2017

Muutos %

1-6/ 2018

1-6/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

Kustannustoiminta

             

Sisältötuotot

4 456

4 503

-1

9 083

9 138

-1

18 428

Ilmoitustuotot

3 111

3 581

-13

6 175

7 039

-12

13 443

Muu myynti

59

54

8

110

119

-8

242

Kustannustoiminta yhteensä

7 626

8 137

-6

15 369

16 296

-6

32 113

               

Painotuotot yhteensä

1 512

1 478

2

3 001

2 879

4

5 492

Konsernin liikevaihto yhteensä

9 138

9 616

-5

18 369

19 175

-4

37 605

 


KONSERNIN TASE

(1000 eur)

6/2018

6/2017

Muutos %

12/2017

         

Varat

       

Pitkäaikaiset varat

       

Aineettomat hyödykkeet

780

835

-7

903

Liikearvo

314

314

0

314

Sijoituskiinteistöt

 

63

-100

63

Aineelliset hyödykkeet

7 774

8 494

-8

8 069

Osuudet osakkuusyhtiöissä

110 562

106 442

4

110 069

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

3 032

2 973

2

3 012

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

567

567

0

567

Muut aineelliset hyödykkeet

211

211

0

211

Pitkäaikaiset varat

123 240

119 900

3

123 209

         

Lyhytaikaiset varat

       

Vaihto-omaisuus

592

595

-1

574

Myyntisaamiset ja muut saamiset

4 504

4 082

10

2 621

Tuloverosaaminen

202

683

-70

259

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

       

kirjattavat rahoitusvarat

1 586

1 465

8

1 681

Rahat ja pankkisaamiset

2 563

2 862

-10

494

Lyhytaikaiset varat

9 447

9 688

-2

5 628

         

Varat yhteensä

132 687

129 588

2

128 836

         

Oma pääoma ja velat

       

Oma pääoma

       

Osakepääoma

6 416

6 416

0

6 416

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot

48 682

48 674

0

48 682

Kertyneet voittovarat

24 879

17 515

42

21 309

Oma pääoma

79 977

72 605

10

76 407

         

Pitkäaikainen vieras pääoma

       

Laskennallinen verovelka

59

101

-42

104

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

39 979

43 766

-9

39 979

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

34

48

-29

34

Pitkäaikainen vieras pääoma

40 072

43 914

-9

40 117

         

Lyhytaikainen vieras pääoma

       

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

1 774

2 012

-12

4 071

Ostovelat ja muut velat

6 004

6 230

-4

5 990

Saadut ennakot

4 784

4 651

3

2 162

Tuloverovelka

76

175

-56

91

Lyhytaikainen vieras pääoma

12 639

13 069

-3

12 313

         

Oma pääoma ja velat yhteensä

132 687

129 588

2

128 836

 


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)

1-6/ 2018

1-6/ 2017

1-12/ 2017

       

Liiketoiminnan rahavirta

     

Tilikauden voitto/ tappio

7 360

5 842

9 733

Oikaisut

-6 207

-4 551

-7 161

Käyttöpääoman muutos

721

1 441

244

Liiketoiminnan rahavirta ennen

     

rahoituseriä ja veroja

1 874

2 732

2 816

Maksetut korot

-540

-592

-1 154

Saadut korot

44

41

49

Saadut osingot liiketoiminnasta

5 465

3 659

3 659

Muut rahoituserät

 

-50

-102

Maksetut välittömät verot

-268

-428

-151

Liiketoiminnan rahavirta  

6 575

5 362

5 116

       

Investointien rahavirta 

     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

     

hyödykkeisiin, netto

1 250

-826

-1 266

Investoinnit sijoituksiin

-20

-2

-12

Luovutustulot sijoituksista

 

3

3

Saadut osingot investoinneista

124

96

99

Investointien rahavirta 

1 354

-730

-1 176

       

Rahavirta ennen rahoitusta

7 930

4 632

3 940

       

Rahoituksen rahavirta 

     

Lyhytaikaisten lainojen nostot

   

284

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-2 297

-1 960

-3 920

Maksetut osingot

-3 563

-3 054

-3 054

Rahoituksen rahavirta 

-5 860

-5 014

-6 690

       

Rahavarojen muutos  lisäys(+)/

     

vähennys(-)

2 070

-382

-2 750

       

Rahavarat tilikauden alussa

494

3 244

3 244

Rahavarat tilikauden lopussa

2 563

2 862

494

 


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

6/2018

6/2017

12/2017

Tulos/osake (eur)

0,29

0,23

0,38

Oma pääoma/osake (eur)

3,14

2,85

3,00

Henkilöstö keskimäärin

269

283

288

Investoinnit (1 000 eur) *)

426

1 152

1 646

Korolliset velat (1 000 eur)

41 753

45 778

44 050

Omavaraisuusaste, %

62,5

58,1

60,3

Nettovelkaantumisaste, %

47,0

57,1

54,8

Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

25 450 411

25 643 847

25 546 334

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

25 450 411

25 450 411

25 450 411

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/2017

Osake- pääoma

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto- varat

Yhteensä

Oma pääoma kauden alussa

6 416

178

48 498

14 578

69 670

Katsauskauden laaja tulos

 

-2

 

6 017

6 015

Osingonjako

     

-3 080

-3 080

Oma pääoma yhteensä 6/2017

6 416

176

48 498

17 515

72 605Oman pääoman muutos 1-6/2018

Osake- pääoma

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Voitto- varat

Yhteensä

Oma pääoma kauden alussa

6 416

184

48 498

21 309

76 407

Katsauskauden laaja tulos

     

7 134

7 134

Osingonjako

     

-3 563

-3 563

Oma pääoma yhteensä 6/2018

6 416

184

48 498

24 879

79 977

 


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur)

6/2018

6/2017

12/2017

       

Omasta puolesta annetut vakuudet

     

Yrityskiinnitykset

1 245

1 245

1 245

Kiinteistökiinnitykset

8 801

8 801

8 801

Pantatut osakkeet

138 324

125 121

150 690

       

Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet

     

Takaukset

3 961

3 961

3 961

 


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur)

1-6/ 2018

1-6/ 2017

Muutos %

1-12/ 2017

         

Kirjanpitoarvo kauden alussa

8 069

8 332

-3

8 332

Lisäykset

398

861

-54

1 148

Vähennykset

-3

-35

92

-41

Tilikauden poistot

-691

-664

4

-1 364

Siirrot erien välillä

     

-7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

7 774

8 494

-8

8 069

 


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:


(1000 eur)

1-6/ 2018

1-6/ 2017

1-12/ 2017

Tavaroiden ja palveluiden myynti

     

Osakkuusyhtiöille

155

162

309

Muulle lähipiirille

152

210

372

       

Tavaroiden ja palveluiden ostot

     

Osakkuusyhtiöiltä

136

136

254

Muulta lähipiiriltä

51

2

3

       

Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset

567

567

567

       

Myynti- ja muut saamiset

     

Osakkuusyhtiöiltä

51

73

88

Muulta lähipiiriltä

20

28

22

       

Ostovelat

     

Osakkuusyhtiöille

17

24

25


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur)

1-6/ 2018

1-6/ 2017

1-12/ 2017

       

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

527

541

1 103


Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

         

(1000 eur)

6/2018

Taso1

Taso2

Taso3

Käypään arvoon arvostetut varat

       

Noteeratut osakkeet

1 586

1 586

   

Noteeraamattomat osakkeet

1 682

 

1 682

 

Yhteensä

3 267

1 586

1 682

 
         

Käypään arvoon arvostetut velat

       

Koronvaihtosopimukset

1 816

 

1 816

 

Yhteensä

1 816

 

1 816

 
         
         
 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

         

(1000 eur)

6/2017

Taso1

Taso2

Taso3

Käypään arvoon arvostetut varat

       

Noteeratut osakkeet

1 465

1 465

   

Noteeraamattomat osakkeet

1 553

 

1 553

 

Yhteensä

3 019

1 465

1 553

 
         

Käypään arvoon arvostetut velat

       

Koronvaihtosopimukset

1 843

 

1 843

 

Yhteensä

1 843

 

1 843

 

 

Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 6/2017) hankintamenoon arvostettuja osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.


Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.


ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

 

 
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9